man Pieter van Geert‏‎ #48879‎
Alias: van Ghert, gedoopt ‎22 mei 1689 Breda, begraven ‎19 aug 1730 Breda. Beroep: chirurgijn in het regiment van den heere collonel Jamiert / notaris en p rocureur te Oosterhout
Op 15-5-1711 verklaart de minderjarige Catharina Rombout 'dat Pieter va n Geerttegenwoordigh chirurgijn int regiment van den heere collonel (Jam iert?) was den reghten vader van het soontie off kint door haer ter die n tijt (= 20 maart 1711) gebaert, sonder dat sijmet imant ter werelt mee r te doen heeft gehadt off eenige vleeselijke conversatie te hebbengeple eght'. Zij verklaart dat Pieter haar had bezwangerd toen zij 'was woonen de als dienstmeijt bij den oom van den selven van Geert, Johan Hoffmans , tuijnier in het Valckenbergh alhier'.
Johannes Hofmans, j.m. van Wijhe, was op 14-8-1689 te Teteringen in he t huwelijk getreden met Pieters tante (zuster van zijn moeder) Alegond a Leijten, die toen te Breda woonde op het Kasteelplein. Een maand late r op 17-6-1711, compareert Johan Hoffmans voor notaris Benjamin de Beunj e. Hij verklaart dat eind juli 1710 de vader van Pieter van Geert in zij n huis was geweest, bij zijn dienstmaagd Catharina Rombouts, omdat hij h ad gehoord 'dat er een gerugtliep dat sij Catharina Rombouts gesegt soud e hebben, dat sij bij den requirant in desen swaer gingk. Pieters vade r had Catharina gevraagd of dit waar was, hetgeen zij bevestigde. Op d e vraag wanneer dat was gebeurd, antwoordde zij 'dat sulx geschiet was , als den requirant indesen, ten huijse van sijnen vader sijn proeff al s chirurgijn gaff'.
Pieter van Ghert, notaris en procureur te Oosterhout, en zijn vrouw Adri ana Catharina Cop bekennen op 19-3-1723 300 gld. te hebben geleend van d e heer Johan Delffziel. Pieters vader Adriaan van Ghert, stelt zich borg . Op 26-3-1725 is de schuld afgelost.
Juffrouw Adriana Kop, weduwe van Pieter van Ghert in leven notaris te Oo sterhout, compareert op 5-11-1737 te Breda voor notaris Jacobus Johanne s van de Laer". Zij verklaart dat zij haar in Oosterhout wonende tante C ornelea Ruijsenaers 'dikwils heeft hooren seggen, en aan haer comparant e betuijgt, dat sij de comparante bij haer uijtterste wil off andere dis positie soude bedenken'. Omdat zij een flinke som geld heeft geleend va n haar schoonvader Adriaan van Ghert, maar dat geld niet zal kunnen teru gbetalen, verklaart zij dat de eventuele erfenis van haar tante, naar ha ar schoonvader zal gaan.

Gehuwd ‎03 jun 1720 Oosterhout Voor schepenen.
Huwelijks ID nr. 1 (14968)

met:

woman Adriana Catharina Cop‏‎ #48880‎
Gedoopt ‎16 nov 1698 Oosterhout (doopgetuige: Cornelis de Grand & Janneke Ruijssenaars)‎

Kind:

1.
man Johan van Ghert‏‎ #48878
Gedoopt ‎01 jan 1730 Oosterhout, begraven ‎22 mei 1799 Baarle-Nassau. Beroep: vorster / schoolmeester / koster te Baarle-Nassau. Woonplaats: ‎± 1762 Geertruidenberg