man Johan Willem Friso prins van Oranje (17Nassau-Dietz stadhouder van Friesland (1707-1711) en Groningen (1708-1711) , vorst van Nassau-Dietz (1696-1711, vanaf 1702 Nassau-Oranje)‏‎ #66253‎, zoon van Hendrik Casimir II baron van Liesveld eNassau-Dietz landcommandeur van de Duitse Orde (1693-1696) , graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelber en Henriëtte Amalia Maria van Anhalt-Dessau‏.
Gedoopt ‎04 aug 1687 Dessau (Duitsland), overleden ‎14 jul 1711 Strijensas Op 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij de Moerdijk. Hier wild e hij het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in v erband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over d e erfenis van zijn achterneef koning-stadhouder Willem III. Het weer wa s goed, maar er leek een flinke bui op komst. De prins liet zijn boot bi j een groter vaartuig aanleggen.

Om het zelf droog te houden, nam hij plaats in een klein vissersvaartui g waarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijna de overkant bi j Strijensas had bereikt, was de bui uitgebleven. De prins was inmiddel s uit zijn koets gekomen. De schipper moest de zeilen nog even wenden e n daarna kon het gezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerden e n plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Deze vulde het zeil en d e boot helde over en schepte water. Alle opvarenden vielen overboord. Ee n persoon (Onno Boldewijn du Tour) wist zich aan de portierkruk van de k oets vast te klemmen. Prins Johan Willem Friso klemde zich weer aan he m vast, maar kon hem niet vasthouden toen een golf hem meesleurde.
De schipper zette tevergeefs een reddingsactie op touw; de jonge prins v erdronk, evenals zijn kamerheer. De overige opvarenden konden wel worde n gered.

Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijk van de prins dri jven, op ongeveer de plaats van het ongeluk nabij Strijensas. Op 25 febr uari 1712, ruim zeven maanden na zijn dood, werd Johan Willem Friso bijg ezet in de grafkelder van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden.
‎, ongeveer 23 jaar, begraven ‎25 feb 1712 Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk. Woonplaats: Stadhouderlijk Hof Leeuwarden
Johan Willem Friso was de tweede zoon en het derde kind van Hendrik Casi mir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Bij het o verlijden van zijn vader in 1696 werd hij vorst van Nassau-Dietz en to t stadhouder benoemd van de gewesten Friesland en Groningen. Zijn moede r trad op als regentes tot 1707. Toen nam Johan Willem Friso de functi e van stadhouder van Friesland daadwerkelijk op zich, en in 1708, toen h ij meerderjarig werd, tevens het stadhouderschap van Groningen.

Johan Willem Friso was via zijn beide grootmoeders een afstammeling va n de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Zijn grootmoeders, Alberti ne Agnes en Henriëtte Catharina, waren zussen van elkaar, dochters van p rins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochters van Willem van Oranje .

Als enige erfgenaam van zijn achterneef stadhouder Willem III, die in 17 02 overleed, erfde hij de titel prins van Oranje. Echter, direct na he t openvallen van het testament, maakten ook de Fransman Frans Lodewijk v an Bourbon-Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen aanspraak op d e titel prins van Oranje. In 1711 werd besloten de erfeniskwestie in De n Haag te bespreken.

Johan Willem Friso nam als generaal deel aan de Spaanse Successieoorlog . Bij de Slag bij Malplaquet op 11 september 1709 ontstond een misversta nd tussen hem en de Britse commandant, John Churchill. Hierdoor verlore n vele duizenden Nederlanders het leven in deze bloedige veldslag. De sl ag werd toch beslist in het voordeel van de geallieerden.

Johan Willem Friso erfde de buitenplaats in Oranjewoud, van zijn grootmo eder prinses Albertine Agnes van Nassau, en wilde hier een paleis neerze tten. Hij liet Daniël Marot het Paleis Oranjewoud ontwerpen, en in 170 8 werd met de bouw begonnen. Na zijn dood ging zijn echtgenote, Maria Lo uise van Hessen-Kassel, verder met dit project.

Gehuwd ‎26 apr 1709 Kassel (Duitsland) (2 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (19908)

met:

woman Maria Louise van Hessen-Kassel‏‎ #66254‎, dochter van Karel Lodewijk van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland‏.
Alias: Marijke Meu / Maaike Meu, gedoopt ‎07 feb 1688 Kassel (Duitsland), overleden ‎09 apr 1765 Leeuwarden‎, ongeveer 77 jaar

Kinderen:

1.
woman Anna Charlotte Amelia "Amalie" van Nassau-Dietz‏‎ #66250
Gedoopt ‎13 okt 1710 Leeuwarden, overleden ‎18 sep 1777 Durlach (Nu Karlsruhe Duitsland)‎, ongeveer 66 jaar
Amelia groeide op in Friesland en sprak daardoor onder andere Fries. N a haar huwelijk verhuisde ze naar Durlach.

Tijdens haar zwangerschappen tiranniseerde Amalia haar bedienden en vanw ege de vele driftbuien van de prinses circuleerden er geruchten aan he t hof van Durlach dat ze geestesziek was. Frederik stierf op 26 maart 17 32, kort na de geboorte van hun tweede kind. Als verder bewijs van haa r vermeende geestesziekte, werd ze ervan beschuldigd dat ze geen trane n vergoot bij het zien van het lijk van haar man.

Haar schoonvader, markgraaf Karel, wilde niet dat Amalia de nieuwe kroon prins Karel Frederik zou beïnvloeden; hoewel moeder en zoon in het Slo t Karlsburg te Durlach bleven wonen, leefde Amalia de rest van haar leve n in een apart appartement in het kasteel, afgeschermd van de buitenwere ld. De opvoeding van haar twee zonen werd overgenomen door haar schoonmo eder Magdalena Wilhelmina van Württemberg (1677-1742).
2.
man Willem IV Karel Hendrik Friso "Willem" vorst van Oranje-NasOranje Nassau erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Provinciën , prins van Oranje‏‎ #66289
Alias: Willem IV van Oranje-Nassau, gedoopt ‎01 sep 1711 Leeuwarden, overleden ‎22 okt 1751 's-Gravenhage‎, ongeveer 40 jaar, begraven ‎04 feb 1752 Delft Nieuwe Kerk. Beroep: stadhouder. Woonplaats: Huis ten Bosch 's-Gravenhage