woman Henriëtte Amalia Maria van Anhalt-Dessau‏‎ #66258‎, dochter van Johan Georg van Anhalt-Dessau en Henriëtte Catharina van Nassau, vorstin van Anhalt-Dessau‏.
Gedoopt ‎16 aug 1666 Kleef (Duitsland), overleden ‎18 apr 1726 Diez an der Lahn (Rijnland-Palts Duitsland) Op Slot Oranienstein‎, ongeveer 59 jaar, begraven ‎ Dietz (Duitsland) Mariakerk

Gehuwd ‎± 1683 (ongeveer 13 jaar gehuwd)
Huwelijks ID nr. 1 (19909)

met:

man Hendrik Casimir II baron van Liesveld eNassau-Dietz landcommandeur van de Duitse Orde (1693-1696) , graaf van Katzenelnbogen, Vianden en Spiegelber‏‎ #66257‎
Gedoopt ‎18 jan 1657 's-Gravenhage, overleden ‎25 mrt 1696 Leeuwarden‎, ongeveer 39 jaar. Beroep: vorst van Nassau-Dietz
Hendrik Casimir volgde, aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder , zijn vader na diens overlijden in 1664 op als stadhouder van Frieslan d en Groningen. In 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhoud erschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Hendrik Casimir II werd daa rdoor de eerste Friese erfstadhouder. Zoals zijn voorgangers werd hij of ficier in het leger van de Republiek, maar met zijn neef en opperbevelhe bber Willem III van Oranje kon hij slecht overweg. In 1674 liep hij zelf s over naar de Fransen.
Hij keerde terug in 1688 tijdens de Negenjarige Oorlog, en in 1689 wer d hij tot derde veldmaarschalk in het Staatse leger benoemd. Toen hij n a de dood van Waldeck, de eerste veldmaarschalk, in 1692 niet diens posi tie kreeg toebedeeld, voelde hij zich gepasseerd en nam in 1693 opnieu w ontslag.

Hij werd als stadhouder opgevolgd door zijn zoon Johan Willem Friso.

Kind:

1.
man Johan Willem Friso prins van Oranje (17Nassau-Dietz stadhouder van Friesland (1707-1711) en Groningen (1708-1711) , vorst van Nassau-Dietz (1696-1711, vanaf 1702 Nassau-Oranje)‏‎ #66253
Gedoopt ‎04 aug 1687 Dessau (Duitsland), overleden ‎14 jul 1711 Strijensas Op 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij de Moerdijk. Hier wild e hij het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in v erband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over d e erfenis van zijn achterneef koning-stadhouder Willem III. Het weer wa s goed, maar er leek een flinke bui op komst. De prins liet zijn boot bi j een groter vaartuig aanleggen.

Om het zelf droog te houden, nam hij plaats in een klein vissersvaartui g waarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijna de overkant bi j Strijensas had bereikt, was de bui uitgebleven. De prins was inmiddel s uit zijn koets gekomen. De schipper moest de zeilen nog even wenden e n daarna kon het gezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerden e n plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Deze vulde het zeil en d e boot helde over en schepte water. Alle opvarenden vielen overboord. Ee n persoon (Onno Boldewijn du Tour) wist zich aan de portierkruk van de k oets vast te klemmen. Prins Johan Willem Friso klemde zich weer aan he m vast, maar kon hem niet vasthouden toen een golf hem meesleurde.
De schipper zette tevergeefs een reddingsactie op touw; de jonge prins v erdronk, evenals zijn kamerheer. De overige opvarenden konden wel worde n gered.

Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijk van de prins dri jven, op ongeveer de plaats van het ongeluk nabij Strijensas. Op 25 febr uari 1712, ruim zeven maanden na zijn dood, werd Johan Willem Friso bijg ezet in de grafkelder van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden.
‎, ongeveer 23 jaar, begraven ‎25 feb 1712 Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk. Woonplaats: Stadhouderlijk Hof Leeuwarden
Johan Willem Friso was de tweede zoon en het derde kind van Hendrik Casi mir II van Nassau-Dietz en Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau. Bij het o verlijden van zijn vader in 1696 werd hij vorst van Nassau-Dietz en to t stadhouder benoemd van de gewesten Friesland en Groningen. Zijn moede r trad op als regentes tot 1707. Toen nam Johan Willem Friso de functi e van stadhouder van Friesland daadwerkelijk op zich, en in 1708, toen h ij meerderjarig werd, tevens het stadhouderschap van Groningen.

Johan Willem Friso was via zijn beide grootmoeders een afstammeling va n de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Zijn grootmoeders, Alberti ne Agnes en Henriëtte Catharina, waren zussen van elkaar, dochters van p rins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochters van Willem van Oranje .

Als enige erfgenaam van zijn achterneef stadhouder Willem III, die in 17 02 overleed, erfde hij de titel prins van Oranje. Echter, direct na he t openvallen van het testament, maakten ook de Fransman Frans Lodewijk v an Bourbon-Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen aanspraak op d e titel prins van Oranje. In 1711 werd besloten de erfeniskwestie in De n Haag te bespreken.

Johan Willem Friso nam als generaal deel aan de Spaanse Successieoorlog . Bij de Slag bij Malplaquet op 11 september 1709 ontstond een misversta nd tussen hem en de Britse commandant, John Churchill. Hierdoor verlore n vele duizenden Nederlanders het leven in deze bloedige veldslag. De sl ag werd toch beslist in het voordeel van de geallieerden.

Johan Willem Friso erfde de buitenplaats in Oranjewoud, van zijn grootmo eder prinses Albertine Agnes van Nassau, en wilde hier een paleis neerze tten. Hij liet Daniël Marot het Paleis Oranjewoud ontwerpen, en in 170 8 werd met de bouw begonnen. Na zijn dood ging zijn echtgenote, Maria Lo uise van Hessen-Kassel, verder met dit project.