woman Margaretha Arnoldsdr‏‎ #15324‎
Geboren ‎± 1585, overleden ‎(V 12-1626)‎
Margaretha "Grietken" Aerden:
11-05-1622: doopgetuige voor Arnold, zoon van haar broer Maarten Arnolds zn en Cornelia Hubertsdr, samen met Hubertus Joannis.
**-01-1626: Verkoop door Meerten Aerden mede namens zijn zus Grietken Ae rden aan Pieter Jansen Nobel.
22-12-1626: Peter Thomaszn, secretaris, is voogd van Grietken Aerden.
13-04-1629: Verkoop door Merten Aerden aan Aert Cornelisz t.b.v. Grietke n Aerden zijn moeder, zus van Merten.
Bron: Raamsdonk, RA60, folio 155r, transcriptie door J van den Berg.
27-02-1649: Grietken Aerden wordt vermeld voor ' binnen delle, gemeen me t wed Thonis Janss ? en cooperse, aengecomen van Adriaen Michiel Jacob s z , schout S'moer'
05-01-1653: Als kinderen van Grietken Aerden worden vermeld: Arien Claes sen x Steijnken Corneliss, Aert Corneliss, Huijbert Corneliss en Adriae n Corneliss.

Huwelijk/relatie met:

man Cornelis Adriaenszn de Bot‏‎ #7627‎
Geboren ‎± 1585, overleden ‎(V 12-1626)‎
De persoonsnaam Cornelis volgt uit de patroniemen van Arnold/Arnoud en H uibert die volgens de doopinschrijvingen duidelijk broers van elkaar zij n. Volgens het repertorium traden zij elk in 1632 zelfstandig op en zij n derhalve beide voor 1607 geboren. Bij Huibert werd eveneens vermeld da t hij broers (onder andere Arnold) en zusters heeft.
Naast beide broers is Christina "Steijntgen" Cornelisdr zeker een zuster , aangezien zij en de broers en aangetrouwde verwanten onderling bij d e dopen van de kinderen vermeld worden.
Ook een zekere Adriaen (niet te verwarren met Arnold, hoewel later de na am Aert zowel op Adriaen als op Arnold van toepassing kan zijn) Cornelis zn en zijn vrouw Anthonia "Teuntgen" Dircksdr zien we regelmatig verschi jnen in dezelfde relaties. Ook hem kunnen we plaatsen onder hetzelfde ge slacht. Temeer omdat hij als enige in aanmerking komt als voorgeslacht v an Cornelis Adriaenszn de Bot (blijkbaar zijn zoon), gehuwd met Petronel la Cornelisdr Domen.
Beide broers werden, zoals eerder vermeld, in het repertorium voor elk v oor de helft van 3 morgen, En deel afkomstig na het overlijden van hun m oeder die er lijftocht op had, en het ander deel voor de minderjarige ki nderen van Maarten Arnoldszn. Hieruit kan opgemaakt worden dat Corneli s getrouwd was met een zuster van deze Maarten. Onder de doopgetuigen va n zijn kinderen komen inderdaad 2 vrouwen naar voren: Maria en Margareth a Arnoldsdr (Aerden). In het doopregister van Oosterhout zien we 2 dope n (Adriaen en Maria) van een zekere Cornelis Adriaenszn en Margaretha Ar noldsdr, ongetwijfeld de ouders van de hierondergenoemde kinderen.

Kinderen:

1.
man Huibert Cornelis de Bodt‏‎ #7028
Geboren ‎voor 1607, overleden ‎± 1694‎
GW58-263v
Verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Waspik
Aktedatum: 3 mrt 1653
Archiefnaam: GAWWK
Archief: Groot Waspik
Inventarisnr.: RA 58
Pagina: 263v
hierin
Huijbert Cornelis de Bodt (ovl. «1694) als verkoper
2.
man Arnoldus "Aert" de Bot‏‎ #15325‎
Geboren ‎voor 1607‎
3.
man Adriaen Corneliszn de Bot‏‎ #15326‎
Gedoopt ‎16 okt 1611 OOsterhout Getuige: Petri (Petruszn)
Johannes Petruszn (1611-1629) is doopgetuige voor: Adriaen, gedoopt op 1 6 oktober 1611, zoon van Cornelis Adriaenszn, samen met Cornelia Adriaen sdr; voor Petrus, gedoopt op 29 september 1613, zoon van Adriaen, same n met Elisabeth "Lijsken" Jansdr; Johannes, gedoopt op 2 juli 1617, zoo n van Simon Johanneszn van Son en Nicolaa Hubertsdr Broeders, samen me t Cornelia Nicolaesdr; voor Petronella, gedoopt op 10 maart 1622, dochte r van Simon Johanneszn van Son en Nicolaa Hubertsdr Broeders, samen me t Helena "Heijlken" Dircksdr; voor Johannes, gedoopt op 25 november 1629 , zoon van Thomas Corneliszn en Dijmpna Petrusdr (waarschijnlijk zijn zu s), samen met Hendrica Johannisdr.
Van Johannes Petruszn zelf zijn verder geen huwelijken of dopen gevonden . Dijmpna Petrusdr is waarschijnlijk zijn zuster. Haar persoonsnaam zie n we verschillende keren opduiken in de nakomelingen van Simon Johannesz n van Son, Cornelis de Bot en Maarten Arnoldszn. Dit doet vermoeden da t er in deze of de vorige generatie onderling familiebanden bestaan. Zi e bijvoorbeeld ook de vermeldingen van de doopgetuigen bij het vijfde ki nd, Maria.
Zijn broer(s) en zuster(s) zijn mogelijk: Adriaen Petruszn, gehuwd met H elena/Catharina Johannesdr (vaak vermeld in relatie tot familie van Son) , Dijmpna Petrusdr, gehuwd met Thomas Corneliszn (waarbij in 1628 Cornel is Adriaens genoemd wordt als doopgetuige), en Catharina Petrusdr (verme ld bij Dijmpna). Johannes zelf lijkt met de huidige gegevens de oudste z oon te zijn, of misschien weduwnaar.
(doopgetuige: Joannes Petri, [tante?] Cornelia Adriani [de Bot?]; moeder niet vermeld)‎
4.
woman Christina Cornelisdr "Steijntgen" de Bot‏‎ #15327‎
Gedoopt ‎13 mei 1614 Oosterhout (doopgetuige: Valerius Joannis, Maria Anthonij)‎
5.
woman Maria Cornelisdr de Bot‏‎ #15328‎
Gedoopt ‎14 mei 1617 Oosterhout Getuige: van Son
De relatie tot de familie van Son in deze periode (1617) is nog niet dui delijk. Over het algemeen vinden we onder de doopgetuigen (aangetrouwde ) ooms en tantes. Misschien is dat een aanwijzing? Zie voor verder comme ntaar bij kind 3, Adriaen.
(doopgetuige: Simons Johannis [van Son], Mechteldis Johannis [van Son]), overleden ‎voor 1653‎, ongeveer 36 jaar